NORDENT SMILE KFT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

A NorDent Smile Kft. (székhely: 6782 Mórahalom, Szent László Park 3. cégjegyzékszám: 06-09-020949, továbbiakban: Cég) mint magánszemélyek részére egészségügyi szolgáltatás nyújtója – összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotv) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (GDPR) rendelkezéseivel – üzleti tevékenységével összhangban az alábbi adtavédelmi tájékoztatót közli ügyfeleivel:

Fogalmak:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:
 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson   alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés  megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki   vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek  összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 1. Adatkezelő: NorDent Smile Kft cégjegyzékszám: 06-09-020949; székhely: 6728 Mórahalom, Szent László Park 3..; bejegyző bíróság: Szegedi Törvényszék, adószám: 24847010-1-06 telefon: +36702525595, elektronikus elérhetőség: nordentsmile@gmail.com, cégkapu: 24847010#cegkapu
 2. Adatfeldolgozó: a Nordent Smile Kft könyvelője, Sedria Alteregó Kft (székhely: 6728 Szeged, Pázsit utca 42.)
 3. Adatkezeléssel érintettek a NorDent Smile Kft-vel szerződéses jogviszonyban lévő magánszemélyek, fogyasztók, valamit a Nordent Smile Kft dolgozói.
 4. Az adatkezelés célja a NorDent Smile Kft ügyfeleinek a cég által nyújtott egészségügyi – fogászati – szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adatok gyűjtése, tárolása, továbbítása, feldolgozása, valamint a cég munkavállalóinak a munkaszerződés megkötésének, munkával kapcsolatos adatok rögzítésének, feldolgozásának és továbbításának jogszabályokban előirt kötelezettségei valamint az adatkezelő jogos érdeke és az Infotv-ben meghatározottak szerint az adatkezelő gazdasági tevékenységével összefüggő jogos igényének, érdekének érvényesítéséből eredő érdekérvényesítés, joggyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében. (infotv. 4.§ (1) bek.)
 5. Adatkezelés jogalapja:- az érintett önkéntes hozzájárulása vagy törvényben kötelezően meghatározott esetekben (infotv. 5.§ (1) bek. a), b) pont) valamint személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 1. a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. (infotv. 6.§ (1) bek. a) és b) pont
 3. Az kezelésben lévő adatokat az adatfeldolgozón kívül harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, kivéve ha a Nordent Smile Kft az érintettel szembeni igényérvényesítése érdekében szükséges, úgy ebben az esetben az érintett adatai – neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme – a Nordent Smile Kft megbízott jogi képviselője részére átadásra kerülnek.
 4. 6/a- A hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően az adatfeldolgozó részére továbbítandó adatok köre az érintettek neve és lakcíme.
 5. Az adatok kezeléséhez az érintett kifejezetten, egyértelműen és visszavonhatatlanul hozzájárul amennyiben szerződést köt az adatkezelővel annak a tevékenységi körébe eső szolgáltatások igénybevételére.
 6. Személyes adatkezelésre csak az érintett nagykorú ügyfél megfelelő tájékoztatáson alapuló teljes és önkéntes hozzájárulása esetén kerül sor, amelynek során az érintett akaratának megfelelően félreérthetetlen és egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Kiskorú személy adatkezelési nyilatkozatának elfogadásához törvényes képviselőjének a jóváhagyó, beleegyező nyilatkozata kell.
 7. A szolgáltatásokat igénybe vevők önkéntes hozzájárulásán alapuló kezelt adatok köre:

9/1.     Név

9/2.     Lakcím

9/3.     Születési dátum

9/4.     Anyja neve

9/5. TAJ száma

9/6. Telefonszáma

9/7. Elektronikus elérhetősége

9/8. Fényképes arcképe a pontos azonosítás érdekében

9/9. A szolgáltatáshoz kapcsolódó egészségügyi dokumentációja

A cég munkavállalóinak kezelt adatai a hatályos magyar jogszabályokban előírt adatok köre valamint a munkavállaló telefonszáma, elektronikus címe és bankszámlaszáma.

 

 1. Az adatkezelés ideje:

Az érintettek adatainak megőrzési idejéről az 1997. évi XLVII. tv. 30.§ (1) és (2) bekezdése rendelkezik amely kimondja, hogy „Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt – a (3) bekezdés kivételével – a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.”

A cég munkavállalóinak adatai – a jogviszony megszűnését követő 10 napon belül törlésre kerülnek, kivéve azon adatok körét amelyekre a jogszabályok hosszabb tartamú őrzési időt írnak elő.

Törvényben meghatározott esetekben a törvény által előirt ideig vagy a törvényi kötelezettség teljesítésének idejéig.

 1. Az érintett jogai: (infotv 14.§)

– kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 2. b) személyes adatainak helyesbítését
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 4. d) adatinak továbbítását

Az érintett hozzájáruló nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulása alapján történt adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelő a érintettek kéréseinek köteles 30 napon belül eleget tenni. A kérelem teljesítése évi egy alkalommal ingyenes. Minden további kérelem teljesítésére adatkezelő díjat állapíthat meg.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Érintett adatainak törlését, vagy meghatározott címzethez való továbbítását írásban kérheti.

11/A Az érintett az adatkezeléssel szemben panasszal élhet melyet a Nemzeti Adatvédelmi és Hírközlő Hatóságnál kell benyújtania valamint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál.

Név:Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:+36(1)391-1400
Fax:+36(1)391-1410
Honlap: http://naih.hu

 1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
 2. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 3. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 4. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 1. Amennyiben az érintett az adatkezelő 18. pontban foglalt döntésével, intézkedésével nem ért egyet úgy érintett a jogai érvényesítése végett bírósághoz fordulhat, amely lehet az érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes bíróság, törvényszék is. Az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelését adatkezelő köteles bizonyítani.
 2. A Nordent Smile Kft a tevékenysége során az érintettektől véletlenül rendelkezésre bocsájtott, a tevékenysége végzéséhez szükségtelen adatot törli. A törlésről jegyzőkönyvet vesz fel és erről értesíti az érintettet is.
 3. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az hatáskörrel rendelkező hatóságot és az érintettet az adatvédelmi incidens bekövetkeztéről, az érintett adatok köréről és az adatvédelem, kárelhárítás körében tett intézkedésekről.

Kártérítés

 1. Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Mórahalom, 2018. július 5.

______________________

Nordent Smile Kft képviseletében

Vida Árpád ügyvezető

Ez a weboldal sütiket használ az Ön élményének javítása érdekében. A felhasznált sütik kizárólag a weboldal zavartalan működését szolgálják.